Beleidsplan Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië 2023-2024

 

Doelstelling

De Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië heeft tot doel fondsen te werven voor de Stichting Little Bridge die in Armenië allerhande kleinschalige concrete hulp- en ontwikkelingsprojecten opzet.

Aanpak

Fondswerving geschiedt door allerhande lokale acties op te zetten, zoals het organiseren van sponsorlopen, Haringparty’s, informatiebijeenkomsten en andere activiteiten.

Bedrijven, organisaties en particulieren wordt gevraagd zelf ook acties op te zetten. Als bedrijven jubileren of echtparen zo veel jaar getrouwd zijn, zetten ze voor ‘Armenië’ een melkbus neer waar mensen een gift in kunnen deponeren en/of ze openen een bankrekeningnummer.

Ook probeert het bestuur van de stichting externe fondsen aan te schrijven of te benaderen om bijvoorbeeld een of meer projecten te adopteren. We werken waar mogelijk samen met lokale partners zoals de Rotary en de Lions

Waar mogelijk haken we aan bij lokale initiatieven en evenementen. We werken al heel lang samen met Wilde Ganzen, een organisatie die onder bepaalde voorwaarden acties en projecten financieel ondersteunt.

Activiteiten

Het doel is dus fondswerving en dat zijn ook blijvend de activiteiten van de stichting waarvan het bestuur ieder jaar de projecten in Armenie bezoekt. Dat gebeurt op eigen kosten. Een nevendoel van de stichting is niet of nauwelijks kosten te maken zodat al het geld ten goede komt aan de concrete projecten:

  • verbouw van scholen en weeshuizen
  • aanleg waterleiding voor drink- en irrigatiewater
  • machines voor landbouwcoöperaties, medicijnen
  • voeding en brandstof voor de zeer armen
  • het bouwen van woningen voor mensen die in containers leven, enzovoort.

Dat zijn een paar voorbeelden van projecten die Little Bridge opzet en realiseert.

Uitvoering

Little Bridge is een kleinschalige organisatie waarmee we sinds 2005 samenwerken. De organisatie wordt gerund door een paar daadkrachtige mensen die voor concreet resultaat gaan. De organisatie staat onder leiding van een Nederlandse vrouw, Maria Goris, die al ruim twintig jaar in Armenië actief is, met steun van de Iraanse Armeniër Benjamin Aghamalian.

Beleidsdoel blijft

Het beleidsdoel van onze stichting is sinds de oprichting niet veranderd: zo veel mogelijk geld bijeengaren voor Little Bridge en zelf zo weinig mogelijk kosten maken.

Onze kracht daarbij is de concrete aanpak en het vertrouwen bij onze donateurs dat het geld goed wordt besteed en terecht komt bij die mensen die een steuntje in de rug hard nodig hebben.

We investeren zo veel mogelijk in duurzame relaties met mensen en organisaties die iets voor ons willen en kunnen betekenen.

Onze drive en motivatie is dat we zien dat het geld terecht komt bij concrete haalbare duurzame projecten voor de nog steeds grote groep armen in Armenië!  Projecten die echt werken en de ontwikkeling en het welbevinden van de Armeniërs en het land Armenië bevordert.

Actualisatie

Op geschetste wijze werken we al vijftien jaar. We hebben in die tijd Armenië tot ontwikkeling zien komen, niet dankzij ons maar dankzij de drive van de Armeniërs zelf. Toch is er nog steeds een grote groep mensen in het land – ouderen, zieken, mensen met een handicap – die niet mee profiteren van die ontwikkeling. Op die groep richt Little Bridge zich.

We bezoeken sinds 2005 het land ieder jaar. In 2020 hebben we door corona besloten niet naar Armenië af te reizen maar ons zo veel mogelijk vanuit Nederland in te zetten. De ontwikkelingsprojecten gaan gelukkig gewoon door.

De viering van het vijftienjarig bestaan stond op de rol voor zaterdag 17 oktober, maar is verplaatst naar een nog nader te bepalen datum in 2021.

Bestuur Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië